Sopar Comarcal a Xirivella

27 08 2008

Aprofitant que el col·lectiu de Xirivella monta un xiringuito a les festes locals, des del BLOC de l’HORTA SUD aprofitem per convocar a la militància del partit al sopar que anem a fer al xiriguito (no fa falta que porteu entrepa ni res, allí hi ha de tot) i xarrar de temes comarcals.
El sopar serà cap a les 21.30 h a la carpa del BLOC de Xirivella que està situada a l’Av. Constitució a l’altura del CP Cervantes.
També es repartirà als militants que vinguen l’INFOBLOC comarcal que ja s’ha editat i que estarà disponible a la web a partir del dia 1 de setembre al igual que s’enviara a la llista de correu eixe mateix dia.
Vos esperem al XiriBLOC. Ah! i també podeu apuntar-se per tirar una maneta a la gent de Xirivella en el xiringuito els dies 30 d’agost i del 4 al 7 de setmbre.

Mapa per aplegar al xiringuito

El BLOC d’Alaquàs qualifica de “chapuza” el PGOU

21 08 2008

Extret de l’edició impresa del Levante-EMV

El Bloc de Alaquàs critica que el Catálogo del nuevo PGOU ha sido “mas bien una tarea de copiar y pegar” del antiguo, que “una actualización real del patrimonio”. Así, en la ficha sobre el Castell de Alaquàs se indica que “ha estado bien conservado por sus actuales propietarios, si bien se han producido algunas alteraciones tipológicas e intervenciones inadecuadas”, de las que cita algunas. Los redactores del plan “han obviado que el Castell fue adquirido por el Ayuntamiento y ha sido completamente rehabilitado, corrigiendo aquellos errores”, denuncian desde el Bloc.

Además, Vicent Forment recuerda que “el documento no es más que una continuidad de la chapuza de todo el PGOU, ya que el Estudio Paisajístico que aprobó el pleno recoge que en la huera “se suceden infinidad de cultivos que, en el municipio de Alaquàs, han alcanzado su máximo desarrollo y popularidad gracias al cultivo de la chufa”, entre “otros errores garrafales”. Los documentos aprobados “se colgaron en la web municipal y, tras las quejas y burlas de algunos vecinos, se han corregido, sin que los cambios hayan pasado por pleno”.

LA PURÍSIMA SE QUEDA SIN PROTECCIÓN

El Catalogo de edificios protegidos del nuevo PGOU no recoge este emblemático convento

El Bloc teme que la medida suponga su desprotección para construir el futuro instituto

El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alaquàs, actualmente en fase de exposición pública, no incluye la casa de ejercicios espirituales La Purísima. El documento, que sustituirá al que estaba vigente hasta la fecha, vinculado al PGOU de 1991, deja fuera este emblemático convento que ha sido escenario de importantes acontecimientos de la historia reciente, además de ser un recinto de gran belleza arquitectónica.

Según denuncia el Bloc de Alaquàs, si en el catálogo de 1991 se incluían en el apartado de monumentos de más valor el Castell-Palau, las Iglesias del Olivar y la Asunción, y el Convento de la Purísima, este último no aparece en el nuevo catálogo. No obstante, las normas urbanísticas del PGOU si hacen referencia al convento al que le otorgan “protección ambiental”.

Para el Bloc, esta “contradicción” o bien “es otro error más que corrobora la chapuza del nuevo PGOU, como ya se puso de manifiesto en otros documentos, de la que son responsables su equipo redactor y los 21 concejales de la corporación que lo han aprobado sin leerlo”, o bien es “una medida premeditada para quitarle la protección al edificio”, con el objetivo de convertirlo en un instituto, como proyecta el consistorio. “Al quedarse sólo con protección ambiental sólo tiene que mantenerse la fachada y podría demolerse”, dice el secretario local Vicent Forment.

El Bloc recuerda que la casa de ejercicios espirituales La Purísima fue sede en dos ocasiones durante la Guerra Civil del Gobierno de la República, y alberga el único refugio que se conserva en Alaquàs. También el recinto fue el lugar donde en el tardofranquismo fue detenido el grupo conocido como el Deu d’Alaquàs –entre ellos el exministro Ernest Lluch- cuando realizaban una reunión clandestina para constituir el Consell del País Valencià.

BLOC i BLOC JOVE de l’Horta Sud expressen el seu condol pel tràgic accident aeri de Madrid

21 08 2008

EL BLOC JOVE DE L’HORTA SUD ALERTA DE LA FALTA DE SEGURETAT EN ELS ACTES DE BOUS AL CARRER

15 08 2008

Des de la formació juvenil nacionalista alerten de la falta de responsabilitats dels ajuntaments i cossos de seguretat i Protecció Civil davant els actes de bous al carrer que es celebren arreu de la comarca. Aquesta falta de seguretat fa que xiquets menors de 16 anys puguen entrar als recorreguts i consumir begudes alcohòliques, o el consum de substàncies estupefacients, sense que se’ls haja de demanar cap tipus de documentació.

Segons Àngel Pérez, Secretari Comarcal en funcions, “sols hi ha que vore l’advertència del llibre de festes de Silla on es pot llegir que serà responsabilitat dels pares si als menors de 16 anys els passa alguna cosa. Així doncs, veiem com des de la pròpia administració pública no volen cap responsabilitat de cap tipus a l’hora de portar a terme esdeveniments taurins ni del que es consumisca al seu recorregut o a les places de bous portàtils.”

Des del BLOC JOVE de l’horta Sud demanem la involucració dels cossos de seguretat i dels ajuntaments a l’hora de que es faça complir la normativa vigent. La responsabilitat en l’educació dels i les joves es cosa de tots i totes.

El BLOC de Torrent sol·licita documents cabdals de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa

9 08 2008

El BLOC de Torrent, ha sol·licitat hui 8 d’agost, mitjançant document presentat per Registre d’Entrada, diversa documentació oficial referent a l’explotació, estat de legalitat i avals correponents a l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa.

Tot seguit transcrivim l’escrit presentat:

Vicent S. Beguer Miquel, portaveu del grup municipal BLOC-VERDS-PLATAFORMA PER L’HOSPITAL a l’Ajuntament de Torrent, compareix mitjançant el present escrit i:

EXPOSA:

– La DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004, sobre responsabilitat ambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals és d’obligat compliment per part de les institucions públiques dels Estats membres, del qual l’Estat Espanyol és partícip i l’Ajuntament de Torrent és una institució de caràcter local que pertany al mateix.

Aquesta directiva delimita l’àmbit d’aplicació de la norma, les responsabilitat per danys ecològics, mesures correctores i reparadores i accions preventives, entre altres qüestions que, afecten al present escrit.

– En l’Acord de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Serra Perenxisa, al terme municipal de Torrent, al seu Annex I delimita les parcel·les que formen part del Paratge Natural Municipal.
A l’Annex II. DELIMITACIÓ CARTOGRÀFICA, la pedrera de la Serra Perenxisa apareix grafiada dins dels límits del Paratge Natural.

– A la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2007 s’aprovà la contractació per procediment negociat sense publicitat la consultoria i assistència en la redacció del Pla General de Protecció de la Serra Perenxisa, del qual el nostre Grup Municipal del BLOC no té constància que estiga acabat i presentat formalment davant aquest Ajuntament.

– A l’Ordre de 23 de novembre de 2006 de la Conselleria de Territori i Habitatge es declaren sis reserves de fauna en la “Comunitat Valenciana” (DOGV de 26 de desembre de 2006).
Una de les esmentades reserves és la del Barranc de l’Horteta, definit per la mateixa Ordre com “Des de dalt de la confluència del Barranc de la Bota fins la Carrasqueta, tot allò al terme municipal de Torrent.
La declaració de Reserva de Fauna la demanà el propi Ajuntament de Torrent i consta com espècie protegida el PETXINOT (Unio elongatus i Anodonta eygnea).
Dins de les normes de protecció d’aquest espai natural es troben recollides les limitacions d’ús, entre les quals destaquen les següents, segons redacció literal de l’esmentada Ordre de 23 de novembre:

*Alteracions geomorfològiques del terreny. En particular, es prohibix qualsevol obra que implique demolicions, excavacions o qualsevol altra que produïsca MODIFICACIONS DE L’ENTORN I EN ESPECIAL, AQUELLES QUE ALTEREN EL SEU FUNCIONAMENT HIDROLÒGIC.

– A l’escrit, presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Torrent amb número 9437 el 21 de març de 2006, per la societat Readimix Asland, S.A.U, la dita societat reclama a la Corporació Municipal que:
“a partir del 13-03-2006 la Corporación deberá reintegrar los avales que por importe respectivamente de 15.166.100 Ptas., 937.298 Ptas. y 1.944.261 Ptas. Readymix Asland S.A. aportó en concepto de fianza para la apertura e instalación de la Cantera ahora transmitida”.

Per totes aquestes raons exposades i a l’empar de la legislació vigent, el Grup Municipal del BLOC al qual represente SOL·LICITA D’AQUEST AJUNTAMENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1) CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA dels terrenys on s’ubica en l’actualitat l’explotació de la Pedrera ubicada a la Serra Perenxisa de Torrent, en dues zones distintes:

a) E.I.P.A-1.- Zona d’estudi d’impacte paisatgístic ambiental, corresponent a la zona d’explotació de la pedrera delimitada al P.G.O.U de Torrent basant-se en l’article 8.4.7.1 de la Secció setena.
b) Zona de sòl No Urbanitzable de Protecció Forestal, basant-se en el P.G.O.U de Torrent a l’article 8.4.2.1 del capítol tercer, sobre espai de sòl en explotació, fóra de la delimitació de l’apartat anterior.

NOTA: P.G.O.U de Torrent, aprovat en data 26 de gener de 1990 i publicitat en el B.O.P de Valencià número 258 de 30 d’octubre de 1991.

2) Estat de legalitat, en quant a permissos i llicències municipals exigibles, de l’explotació de la Pedrera de la Serra Perenxisa, i en concret data i número de Resolució, o Decret d’Alcaldia, pel que se certifica l’Alçament d’Acta, Plànol i Amollonament in situ als efectes de la delimitació de l’explotació.

NOTA: Volem fer constar en aquest escrit que la LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT de la dita pedrera està condicionada pel punt “SEGUNDO apartado C” de la Resolució d’Alcaldia número 3083 de 30 de novembre de 1989. Aquest condicionant parla del requisit legal de fer l’Alçament d’Acta, Plànol i Amollonament in situ de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa, sense aquest requisit la LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT no té validesa.

3) RESPOSTA oficial de si l’Ajuntament de Torrent, mitjançant els seus serveis administratius, en concret el CAP DE SECCIÓ DE MEDI AMBIENT com a encarregat de la inspecció i control dels treballs objecte del contracte de redacció de l’esmentat Pla General de Protecció, té constància que s’haga redactat i presentat oficialment el DOCUMENT DE REDACCIÓ DEL PLA GENERAL DE PROTECCIÓ DE LA SERRA PERENXISA.

4) En relació a la devolució dels avals, sol·licitats per l’empresa Readymix Asland, voldríem tindre contestació, per part dels Serveis Administratius adients o al seu defecte del Secretari de la Corporació, de l’estat de l’expedient administratiu que s’inicià amb número de Registre d’Entrada 9437 de data 21 de març de 2006 presentat per l’esmentada empresa; així com vigència dels següents avals:

a) Aval dipositat per a garantir la restauració que contemplen les Resolucions d’Alcaldia número 3083 de data 30 de novembre de 1989 (15.166.100 pessetes (Commerzbank) + 240.000 pessetes).
b) Ampliació de l’aval de 15.166.100 pessetes, per valor de 937.298 pessetes tal i com consta en la documentació del Negociat d’activitats. Expedient: LC(5961) d’1 d’octubre de 1991. Aquest aval fou dipositat en el Banco Hispano Americano (posteriormente anomenat B.C.H, i actualment Banco Santander) el 7 d’octubre de 1991.
c) Aval de 1.944.261 pessetes dipositat en l’entitat Commerzbank amb data de Registre de Tresoreria 27 de març de 1995.

El BLOC de Torrent vota en contra del Pressupost del 2008

4 08 2008

El Grup Municipal del BLOC de Torrent ha votà, en la Sessió Extraordinària i Urgent convocada el dia 02-08-2008, en contra del Pressupost presentat pel PP.

La motivació del vot en contra se suporta en el fet que tant els 2.913.886,19€ procedent del suposat benefici de la Societat Nous Espais, com els 5.044.782,77€ procedents de la venda de Patrimoni per a les partides d’inversió estaran retinguts i no es podran realitzar atés que:

– En la partida corresponent als suposats beneficis de la Societat Nous Espais no hi ha hagut cap acord oficial de repartiment d’aquestos beneficis.
Per tant no es podran realitzar comptablement i estaran retinguts mentre no es produïsca l’acord oficial de repartiment per part del Consell d’Administració de la dita Societat.

– En la partida corresponent a inversions, on es vinculen aquestes a la venda de Patrimoni municipal, no s’especifica en cap moment quin és aquest patrimoni, i per tant, al tractar-se d’inversions, aquestes no es poden realitzar mentre no apareguen el bens que suposadament han de finançar aquestes inversions.

Aquestes retencions, i les seues vinculacions comptables, han sigut degudes a les al·legacions que el BLOC va fer previament a l’aprovació del Pressupost de Torrent.

Per a Beguer, més que estar a favor o en contra del Pressupost, el que és més greu és que l’Equip de Govern del PP no sap quin Pressupost ha aprovat perquè hi han desenes de partides vinculades a uns suposats beneficis i a una venda de patrimoni que estan sense especificar i que impedixen la seua aplicació real.

Finalment Sento Beguer ha advertit al Govern del PP que es reservarà totes les accions legals oportunes per tal de preservar la legalitat del Pressupost i la serietat i el bon nom de Torrent.

EL BLOC DE CATARROJA TRASLLADARÀ LES QUEIXES DELS VEÏNS DE CATARROJA A TOTS ELS REGIDORS DE BARRI

2 08 2008

La falta de respostes de l’alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, a les nombroses denúncies realitzades per l’edil valencianista en matèria d’infraestructures, neteja viària, recollida de residus, enllumenat o senyalització.

El regidor del Bloc en l’ajuntament de Catarroja, Jesús Monzó, ha anunciat que traslladarà, una per una, totes les queixes dels veïns de Catarroja als sis regidors de barri en els que s’ha dividit la ciutat recentment.

Segons Monzó, el Bloc en el que duem de legislatura, ha presentat més de 100 instàncies dirigides a l’alcalde de la localitat, el popular Francisco Chirivella, transmetent-li el malestar que alguns veïns tenen en matèria de neteja viària, infraestructures, enllumenat, recollida selectiva de fem, senyalització, tràfic, seguretat ciutadana, etc. La resposta de l’actual equip de govern, fins al moment, ha estat pràcticament nul•la, evidenciant, així, una falta de respecte cap a les propostes formulades per l’oposició.

Monzó ha comunicat a l’alcalde de Catarroja la intenció de traslladar els problemes concrets que té cada barri als diferents regidors, per a veure si d’esta manera, els respectius regidors assumeixen com propis els problemes que plantegen els veïns i el Bloc com a partit de l’oposició.