BLOC de Torrent – EL PP ES NEGA A TORNAR L’IMPORT DE LES TAXES DEL FEM COBRADES MITJANÇANT L’ORDENANÇA IL·LEGAL

12 05 2009

El Partit Popular rebutjà, al Ple del passat 7 de maig, la proposta del BLOC de tornar l’import cobrat per la taxa d’eliminació de residus durant els exercicis del 2004, 2005 i 2006 mitjançant una ordenança declarada il·legal pel TSJ de la Comunitat Valenciana. En el ple, l’equip de govern portà al ple un acord per a acceptar la sentència del TSJ del passat 10 de juny del 2008, contra la que no cabia cap recurs.

Aquesta sentència declarava il·legal l’article 5 de l’esmentada Taxa, que és el que parla del càlcul de la Base Imponible dels rebuts, amb la qual cosa tots els rebuts emesos durant el periode en que es varen cobrar són il·legals.

Aquesta acceptació comporta, per tant, l’anul·lació dels rebuts impagats d’aquesta taxa, corresponents als anys 2004, 2005 i 2006, que ascendirien a un import pròxim als 750.000 €.

El portaveu del BLOC, Vicent Beguer, defensà la introducció d’un punt en l’acord municipal instant “a la devolució de l’import de la taxa als que responsablement van pagar ja que es produïx, es vullga o no, un greuge comparatiu inqüestionable. A més, si tenim coneixement de la il·legalitat de l’instrument pel qual es va cobrar, moralment no és acceptable que uns paguen i altres no”.

Beguer va manifestar en el Ple que, la proposta de tornar els diners “ als veïns que sí que van pagar”, no pretén de cap manera perjudicar les malparades arques de l’Ajuntament, ja que es poden estudiar diferents alternatives com la devolució prorratejada en diferents exercicis.

Beguer va advertir que el rebuig del PP a tornar els diners als ciutadans que van pagar crea un precedent tributari molt perillós, ja que amb aquesta decisió es beneficia únicament els veïns morosos en perjuí de què van acomplir amb el pagament d’aquesta Taxa que ara ha sigut declarada il·legal pels tribunals.

El Bloc d’Alaquàs planteja un Pressupost social, ecològic, auster en gastos corrents i que ajude la indústria i el comerç local

19 02 2009

Estes són les prioritats que el Bloc d’Alaquàs ha elaborat per als comptes municipals del pròxim exercici i que volen presentar a la regidora d’Hisenda, Isabel Mondejar, en una reunió que han sol•licitat amb caràcter urgent.

El secretari local del Bloc, Vicent Forment, ha presentat les idees del seu partit per als pressupostos de 2009 entre les que ha inclós el retall de la despesa ordinària i de les subvencions “prescindibles” gràcies a l’optimització del funcionament administratiut de l’Ajuntament i l’assignació adequada del personal. Així, pretén que els capítols I, II i IV de gastos municipals no superen el 50% del total.

A més d’apostar per les inversions, la idea dels nacionalistes és incorporar al text mesures de carácter ecològic i mediambiental amb el disseny d’un Pla de foment de l’estalvi energètic i d’ús d’energies renovables. En eixe sentit, també consideren “urgent” inversions en la millora de la xarxa d’abastiment i sanejament d’aigües ja que consideren que cal dotar al Pressupost d’una partida destinada a millorar la gestió de l’aigüa en Alaquàs.

D’altra banda, la formació considera “necesaria” realitzar una aposta decidida per la dinamització del teixit econòmic en la ciutat i a favor de l’ocupació. Dins d’esta proposta, el Bloc planteja dissenyar una política de suport a la indústria i al comerç local, centrada fonamentalment en recolzar la creació de llocs de treball i la inversió productiva.

Així mateix, reclamen el desenvolupament del Pla d’Ocupació Juvenil, apostant pel foment de l’autoocupació, la creació d’un nou viver d’iniciatives empresarials juvenils, una línia de contractes en pràctiques per a joves titulats, i el disseny d’un programa formatiu d’inserció laboral per a joves.

L’execució d’un Programa d’Accés a la Vivenda que incloga l’execució de vivendes en lloguer assequibles per a joves i el gravamen de la vivenda desocupada, un programa plurianual de millora de les infrastructures dels barris, augmentar els pressupostos destinats a la Cultura i l’Educació Municipal per a la ampliació del Centre Cultural de l’Olivar i la construcció d’una segona escola infantil i habilitar partides per al nou centre cívic ‘El Mercat’ són altres de les propostes del Bloc.

Així mateix, en l’àrea de Benestar Social, per al Bloc, és urgent per al 2009 dotar a la ciutat d’un nou Centre de Dia per a la tercera edad i augmentar les inversions en l’Àrea d’Instal•lacions Esportives, tant en remodelacions com en noves dotacions.

Des del grup nacionalista reclamen, a més, habilitar les partides suficients, en el pressupost municipal, per a promoure la participació ciutadana, facilitar l’elaboració de “pressupostos participatius”, dotar d’una oficina pressupostària al consistori i millorar la comunicació entre els ciutadans i l’administració local a través de les noves tecnologies.

LA CONSELLERIA NO DESESTIMA, SIS MESOS DESPRÉS, EL RECURS D’ALÇADA DEL BLOC DE CATARROJA CONTRA EL NOU MIL·LENNI

9 02 2009

El Bloc estudiarà recórrer la desestimació, si finalment es produeix, per via d’un contenciós administratiu en la qual demanarà l’anul·lació del Pla i la suspensió cautelar.
Monzó assegura, a diferència del PSOE, que encara no ha rebut cap notificació en la qual es desestime el recurs de reposició presentat per registre d’entrada el passat dia 30 de juliol de 2008.
El portaveu del Bloc de Catarroja, Jesús Monzó, ha anunciat que el seu partit estudiarà recórrer per via del contenciós administratiu la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del 14 de febrer de 2008 BOP, del 9 de juliol de 2008, en la qual s’aprova definitivament l’homologació i el pla parcial del sector Nou Mil·lenni.
No obstant això, Monzó assegura, no tenir, encara, constància de cap notificació oficial des de la Conselleria de Medi ambient, aigua, urbanisme i habitatge. Entenem que la Conselleria tenia un termini de tres mesos per a contestar aquest recurs però no ho ha fet dins dels terminis establits. Si realment es confirma aquesta desestimació, el Bloc plantejarà la suspensió cautelar per via d’un contenciós.

EL BLOC DE CATARROJA RECLAMA DE NOU A LA CONFEDERACIÓ QUE MILLORE LES RIBES DEL BARRANC DE XIVA

11 09 2008

Bloc de Catarroja torna a exigir per escrit a la Confederació Hidrografica del Xúquer que conserve i millors les riberes del Barranc de Xiva al seu pas per Catarroja.

INSTÀNCIA CHJ

Monzó recorda que existeix una moció aprovada per unanimitat en la qual s’exigeix l’adequació d’aquest espai i un compromís per part de l’administració local i de la Confederació. El regidor del Bloc assegura no haver rebut cap contestació referent a això.

Diversos mesos després de realitzar la petició, el regidor del Bloc demana mitjançant un escrit presentat per registre que s’estudie la construcció d’un carril bici que connecte el nucli urbà amb el Parc Natural de l’Albufera, així com la instal•lació de mobiliari urbà com papereres, fonts, bancs, etc., que permeta el passeig i l’esbarjo dels veïns.

INSTÀNCIA

Jesús Monzó Cubillos, amb DNI núm. 53092374-W, veí de Catarroja, com a regidor electe pel grup municipal del Bloc a l’Ajuntament de Catarroja

Exposa: Que el muncipi de Catarroja té una important vinculació amb el Barranc del Poyo o també popularment conegut per Barranc de Xiva o Torrent. La canalització de l’esmentat barranc fa uns anys pel Ministeri de Medi Ambient ha permés recuperar un espai natural important que connecta el poble amb el Parc Natural de l’Albufera. No obstant això, una vegada finalitzades les obres de canalització, hem pogut observar una certa deixadesa per part, especialmente, de la propietària dels terrenys, és a dir, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aquesta deixadesa està fent possible que el que podia ser un passeig que es podria complimentar i millorar amb bancs, un carril bici, etc., s’està convertint en un autèntic paratge de brutícia i brossa salvatge. Com a partit polític presentarme una moció a l’equip de govern en la qual sol•licitàvem la necessitat de realitzar un pla d’acció conjunta entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’administració local afectada; en aquest cas l’Ajuntament de Catarroja

Per tot això,

Sol•licite: Que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer conserve i millore les ribes del barranc del Poyo, especialmente al seu pas pel municipi de Catarroja. Així mateix considerem important que s’instal•le un carril bici, papelees, bancs, etc., que facen de les ribes del barranc un autèntic passeig digne per a l’entorn natural en què ens troben.

Esperant una resposta per la seua part

Molt atentamente

Jesús Monzó Cubillos

Portaveu del Bloc Ajuntament de Catarroja

El BLOC de Torrent demana el tractament fitosanitari, contra les panderoles, en diferents barris

9 09 2008

El BLOC de Torrent sol·licita documents cabdals de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa

9 08 2008

El BLOC de Torrent, ha sol·licitat hui 8 d’agost, mitjançant document presentat per Registre d’Entrada, diversa documentació oficial referent a l’explotació, estat de legalitat i avals correponents a l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa.

Tot seguit transcrivim l’escrit presentat:

Vicent S. Beguer Miquel, portaveu del grup municipal BLOC-VERDS-PLATAFORMA PER L’HOSPITAL a l’Ajuntament de Torrent, compareix mitjançant el present escrit i:

EXPOSA:

– La DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004, sobre responsabilitat ambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals és d’obligat compliment per part de les institucions públiques dels Estats membres, del qual l’Estat Espanyol és partícip i l’Ajuntament de Torrent és una institució de caràcter local que pertany al mateix.

Aquesta directiva delimita l’àmbit d’aplicació de la norma, les responsabilitat per danys ecològics, mesures correctores i reparadores i accions preventives, entre altres qüestions que, afecten al present escrit.

– En l’Acord de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Serra Perenxisa, al terme municipal de Torrent, al seu Annex I delimita les parcel·les que formen part del Paratge Natural Municipal.
A l’Annex II. DELIMITACIÓ CARTOGRÀFICA, la pedrera de la Serra Perenxisa apareix grafiada dins dels límits del Paratge Natural.

– A la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2007 s’aprovà la contractació per procediment negociat sense publicitat la consultoria i assistència en la redacció del Pla General de Protecció de la Serra Perenxisa, del qual el nostre Grup Municipal del BLOC no té constància que estiga acabat i presentat formalment davant aquest Ajuntament.

– A l’Ordre de 23 de novembre de 2006 de la Conselleria de Territori i Habitatge es declaren sis reserves de fauna en la “Comunitat Valenciana” (DOGV de 26 de desembre de 2006).
Una de les esmentades reserves és la del Barranc de l’Horteta, definit per la mateixa Ordre com “Des de dalt de la confluència del Barranc de la Bota fins la Carrasqueta, tot allò al terme municipal de Torrent.
La declaració de Reserva de Fauna la demanà el propi Ajuntament de Torrent i consta com espècie protegida el PETXINOT (Unio elongatus i Anodonta eygnea).
Dins de les normes de protecció d’aquest espai natural es troben recollides les limitacions d’ús, entre les quals destaquen les següents, segons redacció literal de l’esmentada Ordre de 23 de novembre:

*Alteracions geomorfològiques del terreny. En particular, es prohibix qualsevol obra que implique demolicions, excavacions o qualsevol altra que produïsca MODIFICACIONS DE L’ENTORN I EN ESPECIAL, AQUELLES QUE ALTEREN EL SEU FUNCIONAMENT HIDROLÒGIC.

– A l’escrit, presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Torrent amb número 9437 el 21 de març de 2006, per la societat Readimix Asland, S.A.U, la dita societat reclama a la Corporació Municipal que:
“a partir del 13-03-2006 la Corporación deberá reintegrar los avales que por importe respectivamente de 15.166.100 Ptas., 937.298 Ptas. y 1.944.261 Ptas. Readymix Asland S.A. aportó en concepto de fianza para la apertura e instalación de la Cantera ahora transmitida”.

Per totes aquestes raons exposades i a l’empar de la legislació vigent, el Grup Municipal del BLOC al qual represente SOL·LICITA D’AQUEST AJUNTAMENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1) CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA dels terrenys on s’ubica en l’actualitat l’explotació de la Pedrera ubicada a la Serra Perenxisa de Torrent, en dues zones distintes:

a) E.I.P.A-1.- Zona d’estudi d’impacte paisatgístic ambiental, corresponent a la zona d’explotació de la pedrera delimitada al P.G.O.U de Torrent basant-se en l’article 8.4.7.1 de la Secció setena.
b) Zona de sòl No Urbanitzable de Protecció Forestal, basant-se en el P.G.O.U de Torrent a l’article 8.4.2.1 del capítol tercer, sobre espai de sòl en explotació, fóra de la delimitació de l’apartat anterior.

NOTA: P.G.O.U de Torrent, aprovat en data 26 de gener de 1990 i publicitat en el B.O.P de Valencià número 258 de 30 d’octubre de 1991.

2) Estat de legalitat, en quant a permissos i llicències municipals exigibles, de l’explotació de la Pedrera de la Serra Perenxisa, i en concret data i número de Resolució, o Decret d’Alcaldia, pel que se certifica l’Alçament d’Acta, Plànol i Amollonament in situ als efectes de la delimitació de l’explotació.

NOTA: Volem fer constar en aquest escrit que la LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT de la dita pedrera està condicionada pel punt “SEGUNDO apartado C” de la Resolució d’Alcaldia número 3083 de 30 de novembre de 1989. Aquest condicionant parla del requisit legal de fer l’Alçament d’Acta, Plànol i Amollonament in situ de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa, sense aquest requisit la LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT no té validesa.

3) RESPOSTA oficial de si l’Ajuntament de Torrent, mitjançant els seus serveis administratius, en concret el CAP DE SECCIÓ DE MEDI AMBIENT com a encarregat de la inspecció i control dels treballs objecte del contracte de redacció de l’esmentat Pla General de Protecció, té constància que s’haga redactat i presentat oficialment el DOCUMENT DE REDACCIÓ DEL PLA GENERAL DE PROTECCIÓ DE LA SERRA PERENXISA.

4) En relació a la devolució dels avals, sol·licitats per l’empresa Readymix Asland, voldríem tindre contestació, per part dels Serveis Administratius adients o al seu defecte del Secretari de la Corporació, de l’estat de l’expedient administratiu que s’inicià amb número de Registre d’Entrada 9437 de data 21 de març de 2006 presentat per l’esmentada empresa; així com vigència dels següents avals:

a) Aval dipositat per a garantir la restauració que contemplen les Resolucions d’Alcaldia número 3083 de data 30 de novembre de 1989 (15.166.100 pessetes (Commerzbank) + 240.000 pessetes).
b) Ampliació de l’aval de 15.166.100 pessetes, per valor de 937.298 pessetes tal i com consta en la documentació del Negociat d’activitats. Expedient: LC(5961) d’1 d’octubre de 1991. Aquest aval fou dipositat en el Banco Hispano Americano (posteriormente anomenat B.C.H, i actualment Banco Santander) el 7 d’octubre de 1991.
c) Aval de 1.944.261 pessetes dipositat en l’entitat Commerzbank amb data de Registre de Tresoreria 27 de març de 1995.