BLOC de Torrent – Preguntes formulades per Sento Beguer al Ple Ordinari del dia 2 d’abril del 2009

22 04 2009

1. TAXA DEL FEM. (PREGUNTA).

Respecte als rebuts de la Taxa del Fem corresponents als exercicis, 2004, 2005 i 2006, i que es troben actualment en situació de pagament voluntari, voldria que em responguera si pensa donar-los de baixa atés que la Taxa està derogada i és intenció de l’Ajuntament el no cobrar-los.

NO CONTESTADA.

2. LIQUIDACIONS i PRESSUPOST (PREGUNTA).

Al senyor regidor d’Economia, voldria saber quan estarà confeccionada la liquidació dels comptes corresponents a l’any 2008, atés que hi ha l’obligació legal de fer-ho com a màxim l’1 de març de cada any i encara no se res de la mateixa.

I per altra banda també preguntar quan estarà confeccionat el Pressupost del 2009. Ho dic perquè hem encetat el quart més de l’any i encara no tinc notícies al respecte.

CONTESTADA: El compte general 2007 estarà confeccionat a meitat d’abril; tot seguit es farà el Pla de Sanejament. Sobre el Pressupost del 2009 no hi ha data prevista.

3. DEUTE MUNICIPAL (PREGUNTA).

També per al regidor d’economia:

Ha sigut publicat per part del Ministeri d’Economia el deute dels Ajuntaments, dels quals segons la informació facilitada el de Torrent té un deute de vora 33 milions d’euros.

Segons informacions facilitades a diferents mitjans de comunicació pel seu equip govern el deute actual estaria rondant els 55 milions d’euros.

La pregunta és: Quan pensen facilitar al Ministeri d’Economia les dades actualitzades sobre l’endeutament real de l’Ajuntament de Torrent, atés que n’hi ha un desfàs de 22 milions d’euros entre les quantitats registrades pel ministeri i les dades que barallen vostés.

CONTESTADA: El deute admés pel regidor d’economia i hisenda és de 50.750.000€.

4. CONTRACTE DE LA PEDRERA DE LA SERRA PERENXISA (PREGUNTA).

Actualment portem 7 pròrrogues en el contracte de cessió de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa.

Si no em fallen els comptes el 31 de març era la data límit per donar una nova prorroga o bé signar definitívament les clausules del contracte.

Per tant voldria saber si estan firmades definitivament les clàusules o s’ha tornat a prorrogar el conveni sense l’aprovació de les clàusules.

CONTESTADA PARCIALMENT: Reunió a meitat d’abril amb la nova direcció de l’explotació. Tancament sense confirmar.

5. APARCAMENT DE MINUSVÀLIDS, en les places d’aparcament reservades per a l’Ajuntament. (PETICIÓ).

Temps arrere es feren unes xicotetes obres que afectaven als llocs d’aparcament reservats a la porta de l’Ajuntament. Antigament hi havia una plaça reservada per a discapacitats. Ho dic perquè alguns veïns se m’han queixat per este motiu.

Li demane que es torne a senyalitzar la reserva d’una d’estes places d’aparcament en la vorera corresponent a la façana de l’Ajuntament pe tal que estes persones puguen accedir d’una manera ràpida i còmoda a l’edifici.

CONTESTADA: En brevetat estarà reservada la plaça d’aparcament.

6. POSAR ELS HORARIS I ITINERARIS DELS AUTOBUSOS A LES PARADES (PETICIÓ).

CONTESTADA: El regidor de seguretat i via pública s’ha compromés a encomanar els panells i a col·locar-los.

7. PENJAR ELS PLENS DE L’AJUNTAMENT AL WEB DE L’AJUNTAMENT. Per tal que tots els veïns i veïnes, que per diferents raons no poden acudir fisícament a l’Ajuntament puguen conéixer les decisions que es prenen al mateix. (PETICIÓ).

NO CONTESTADA.

El BLOC de Torrent denuncia greus irregularitats en el Paratge Natural de la Serra Perenxisa.

17 09 2008

El portaveu del BLOC, Vicent Beguer ha exigit hui a l’Alcaldessa de Torrent Maria José Català “que conteste les preguntes escrites presentades pel seu grup municipal sobre la gestió i explotació de la Pedrera de la Serra Perenxisa com a pas previ a convocar els col·lectius ciutadans per estudiar el Pla Especial de Protecció”.

Per a Beguer “el consistori no pot liderar este procés de consulta quan amaga al propis grups de l’oposició durant fa mesos informació fonamental per conéixer el grau de compliment del conveni firmat en l’empresa explotadora i l’Ajuntament. Tampoc ho pot fer la Generalitat Valenciana que és l’organisme que té suficients competències de fiscalització i hauria d’haver tancat la Pedrera, d’ofici”.

Davant la reunió prevista per a hui (a les 19.30 hores en la cinquena planta de l’Ajuntament) d’una sessió de participació pública per a l’elaboració del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural de la Serra Perenxisa, el portaveu del BLOC, Vicent Beguer ha manifestat que “esperem que demà l’equip de govern del PP informe als integrants de les diverses associacions que conformen aquest Consell de les greus irregularitats legals i urbanístiques que pateix la Serra que venim denunciant, En cas contrari, estes reunions no tindran credibilitat”.

Sobre aquest assumpte el BLOC ha manifestat en diverses ocasions, mitjançant escrits presentats per Registre d’Entrada i en peticions formulades davant el Ple de la Corporació, l’estat de deteriorament d’aquest Paratge, sobre el qual no existeix Pla de Restauració de la Pedrera, no s’han abonat des de fa molts anys els avals corresponents per a restaurar-la, s’ha explotat més del doble de fanecades concedides (200 legalment com a màxim i més de 500 explotades), etc…

A més Beguer ha indicat que “el nostre grup municipal no ha pogut confirmar si l’empresa concessionària de l’explotació de la Pedrera ha abonat enguany el cànon anual d’explotació estipulat en 121.000 €”. El BLOC, entén que deuria de dedicar-se a la pròpia restauració de la Pedrera en particular i la Serra en general.

Finalment el regidor nacionalista continua demanant que s’habiliten amb tota celeritat els mecanismes de control per tal d’acomplir la legalitat vigent que regula l’explotació, assumpte sobre el qual en diferents ocasions, tant algunes associacions com el propi BLOC, mitjançant campanyes d’arreplegada de firmes, han denunciat.

El BLOC de Torrent sol·licita documents cabdals de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa

9 08 2008

El BLOC de Torrent, ha sol·licitat hui 8 d’agost, mitjançant document presentat per Registre d’Entrada, diversa documentació oficial referent a l’explotació, estat de legalitat i avals correponents a l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa.

Tot seguit transcrivim l’escrit presentat:

Vicent S. Beguer Miquel, portaveu del grup municipal BLOC-VERDS-PLATAFORMA PER L’HOSPITAL a l’Ajuntament de Torrent, compareix mitjançant el present escrit i:

EXPOSA:

– La DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d’abril de 2004, sobre responsabilitat ambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals és d’obligat compliment per part de les institucions públiques dels Estats membres, del qual l’Estat Espanyol és partícip i l’Ajuntament de Torrent és una institució de caràcter local que pertany al mateix.

Aquesta directiva delimita l’àmbit d’aplicació de la norma, les responsabilitat per danys ecològics, mesures correctores i reparadores i accions preventives, entre altres qüestions que, afecten al present escrit.

– En l’Acord de 10 de febrer de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Serra Perenxisa, al terme municipal de Torrent, al seu Annex I delimita les parcel·les que formen part del Paratge Natural Municipal.
A l’Annex II. DELIMITACIÓ CARTOGRÀFICA, la pedrera de la Serra Perenxisa apareix grafiada dins dels límits del Paratge Natural.

– A la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2007 s’aprovà la contractació per procediment negociat sense publicitat la consultoria i assistència en la redacció del Pla General de Protecció de la Serra Perenxisa, del qual el nostre Grup Municipal del BLOC no té constància que estiga acabat i presentat formalment davant aquest Ajuntament.

– A l’Ordre de 23 de novembre de 2006 de la Conselleria de Territori i Habitatge es declaren sis reserves de fauna en la “Comunitat Valenciana” (DOGV de 26 de desembre de 2006).
Una de les esmentades reserves és la del Barranc de l’Horteta, definit per la mateixa Ordre com “Des de dalt de la confluència del Barranc de la Bota fins la Carrasqueta, tot allò al terme municipal de Torrent.
La declaració de Reserva de Fauna la demanà el propi Ajuntament de Torrent i consta com espècie protegida el PETXINOT (Unio elongatus i Anodonta eygnea).
Dins de les normes de protecció d’aquest espai natural es troben recollides les limitacions d’ús, entre les quals destaquen les següents, segons redacció literal de l’esmentada Ordre de 23 de novembre:

*Alteracions geomorfològiques del terreny. En particular, es prohibix qualsevol obra que implique demolicions, excavacions o qualsevol altra que produïsca MODIFICACIONS DE L’ENTORN I EN ESPECIAL, AQUELLES QUE ALTEREN EL SEU FUNCIONAMENT HIDROLÒGIC.

– A l’escrit, presentat al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Torrent amb número 9437 el 21 de març de 2006, per la societat Readimix Asland, S.A.U, la dita societat reclama a la Corporació Municipal que:
“a partir del 13-03-2006 la Corporación deberá reintegrar los avales que por importe respectivamente de 15.166.100 Ptas., 937.298 Ptas. y 1.944.261 Ptas. Readymix Asland S.A. aportó en concepto de fianza para la apertura e instalación de la Cantera ahora transmitida”.

Per totes aquestes raons exposades i a l’empar de la legislació vigent, el Grup Municipal del BLOC al qual represente SOL·LICITA D’AQUEST AJUNTAMENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ:

1) CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA dels terrenys on s’ubica en l’actualitat l’explotació de la Pedrera ubicada a la Serra Perenxisa de Torrent, en dues zones distintes:

a) E.I.P.A-1.- Zona d’estudi d’impacte paisatgístic ambiental, corresponent a la zona d’explotació de la pedrera delimitada al P.G.O.U de Torrent basant-se en l’article 8.4.7.1 de la Secció setena.
b) Zona de sòl No Urbanitzable de Protecció Forestal, basant-se en el P.G.O.U de Torrent a l’article 8.4.2.1 del capítol tercer, sobre espai de sòl en explotació, fóra de la delimitació de l’apartat anterior.

NOTA: P.G.O.U de Torrent, aprovat en data 26 de gener de 1990 i publicitat en el B.O.P de Valencià número 258 de 30 d’octubre de 1991.

2) Estat de legalitat, en quant a permissos i llicències municipals exigibles, de l’explotació de la Pedrera de la Serra Perenxisa, i en concret data i número de Resolució, o Decret d’Alcaldia, pel que se certifica l’Alçament d’Acta, Plànol i Amollonament in situ als efectes de la delimitació de l’explotació.

NOTA: Volem fer constar en aquest escrit que la LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT de la dita pedrera està condicionada pel punt “SEGUNDO apartado C” de la Resolució d’Alcaldia número 3083 de 30 de novembre de 1989. Aquest condicionant parla del requisit legal de fer l’Alçament d’Acta, Plànol i Amollonament in situ de l’explotació de la pedrera de la Serra Perenxisa, sense aquest requisit la LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT no té validesa.

3) RESPOSTA oficial de si l’Ajuntament de Torrent, mitjançant els seus serveis administratius, en concret el CAP DE SECCIÓ DE MEDI AMBIENT com a encarregat de la inspecció i control dels treballs objecte del contracte de redacció de l’esmentat Pla General de Protecció, té constància que s’haga redactat i presentat oficialment el DOCUMENT DE REDACCIÓ DEL PLA GENERAL DE PROTECCIÓ DE LA SERRA PERENXISA.

4) En relació a la devolució dels avals, sol·licitats per l’empresa Readymix Asland, voldríem tindre contestació, per part dels Serveis Administratius adients o al seu defecte del Secretari de la Corporació, de l’estat de l’expedient administratiu que s’inicià amb número de Registre d’Entrada 9437 de data 21 de març de 2006 presentat per l’esmentada empresa; així com vigència dels següents avals:

a) Aval dipositat per a garantir la restauració que contemplen les Resolucions d’Alcaldia número 3083 de data 30 de novembre de 1989 (15.166.100 pessetes (Commerzbank) + 240.000 pessetes).
b) Ampliació de l’aval de 15.166.100 pessetes, per valor de 937.298 pessetes tal i com consta en la documentació del Negociat d’activitats. Expedient: LC(5961) d’1 d’octubre de 1991. Aquest aval fou dipositat en el Banco Hispano Americano (posteriormente anomenat B.C.H, i actualment Banco Santander) el 7 d’octubre de 1991.
c) Aval de 1.944.261 pessetes dipositat en l’entitat Commerzbank amb data de Registre de Tresoreria 27 de març de 1995.