Inici de campanya

25 05 2009
NOMDEDÉU: “EUROPA HA DE GARANTIR LES PENSIONS DE TOTS ELS NOSTRES MAJORS”

25 05 2009

Diu que “hem d’aconseguir que les persones jubilades del nostre país vegen equiparades les seues pensions amb la mitjana europea, i que siguen sempre superiors al salari mínim”.

El cap de llista del BLOC en la Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, s’ha referit a “ les previsions que calculen que l’any 2050 hi haurà a Europa prop de 3.2 milions de persones que superaran els 100 anys d’edat. L’envelliment progressiu de la població, afegit al baix índex de natalitat, són factors que amenacen l’equilibri futur entre la població activa i la població passiva, i qüestionen la sostenibilitat de l’estat del benestar i, conseqüentment, la viabilitat de l’actual sistema públic de pensions. L’envelliment de la població suposa i suposarà canvis, entre d’altres, en els sistemes nacionals de salut, els plans de pensions i en l’edat de jubilació, per poder afrontar, així, les polítiques demogràfiques i d’immigració. Europa no en pot restar al marge. La gent gran és un gran actiu per a la nostra societat i per a la construcció futura d’Europa, de manera que hem de saber aprofitar el valor i la saviesa que ens aporta el coneixement i l’experiència de la gent gran en tots els àmbits. I per això cal garantir la qualitat i les condicions de vida de la gent gran, per a que se senten part integrant de la societat”.

Nomdedéu ha dit que “la nostra Coalició pretén que els jubilats del nostre país i de tot l’estat aconseguisquen uns nivells de pensió equiparats a les pensions mitjanes europees actuals, i que estiguen sempre per damunt de l’import del salari mínim, per a que puguen viure amb dignitat. Hem de vetllar pel manteniment del sistema de pensions i ampliar aquest debat a les institucions europees, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del sistema de protecció social. L’envelliment de la població també provoca l’augment, cada vegada més, de persones que viuen soles i amb baixos ingressos, arribant als límits de la pobresa. Caldrà trobar fórmules per donar respostes a les necessitats d’una població envellida amb l’horitzó del 2050. Una societat que cada cop tindrà un major grau d’envelliment no es pot permetre deixar a banda del sistema productiu, d’una manera o d’una altra, i sempre evidentment des de la voluntarietat i la solidaritat, les persones que es jubilen”.

Spot de campanya BLOC – Coalició per Europa

21 05 2009
NOMDEDÉU: “LA NOSTRA COALICIÓ DEFENSA UN MODEL DE COMERÇ URBÀ QUE PERMET CREAR RIQUESA I OCUPACIÓ”

18 05 2009

El cap de llista del BLOC-Coalició per Europa diu que “volem potenciar a Europa el model de ciutat mediterrània, dinàmica i convivencial, vertebrada a l’entorn del comerç

El cap de llista del BLOC-Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, ha declarat que “Europa és una realitat en canvi constant en un món globalitzat, i s’ha d’enfrontar a nous reptes: la mundialització de l’economia, l’evolució demogràfica, el canvi climàtic, l’abastiment d’energía i fins i tot les noves amenaces per a la seguretat. I els estats membres no estan en condicions d’afrontar en solitari tots aquests nous reptes. Només l’esforç col.lectiu a escala europea permetrà fer-ho. Per tal d’assolir-ho, Europa s’ha de modernitzar. Calen instruments eficaços i coherents, adaptats no només al funcionament d’una Unió que s’ha ampliat de 15 a 27 membres, sinó també a les ràpides transformacions del món actual. Davant de la crisi actual, calen actuacions decidides i innovadores que donen resposta a la situació, que siguen útils per a crear riquesa i repartir-la solidàriament, i que alhora fomenten la creació d’ocupació en una Europa que hauria d’eixir enfortida de la crisi”.

Nomdedéu ha assegurat que “front a les polítiques de l’especulació i el “pelotazo”, a què ens tenen massa acostumats el PP i el PSOE, en el BLOC i en el conjunt de la Coalició per Europa donem un decidit suport a l’economia productiva, com a font de generació de riquesa i ocupació, i a totes aquelles mesures que incidisquen en el dinamisme de les empreses. Apostem pel model de comerç urbà de petita i mitjana empresa, que permet preservar un model de creació de riquesa i ocupació com a exponent de la iniciativa i del caràcter emprenedor del nostre país. I, justament per això, volem potenciar a Europa els valors del model de la ciutat mediterrània, dinàmica i convivencial, vertebrada a l’entorn del comerç. Per això apostem per l’adopció de mesures en el si de la Unió que potencien la creació i desenvolupament d’empreses innovadores”

Nomdedéu ha assegurat que “cal tindre també en compte el model de comerç urbà de proximitat, com a model de font de redistribució de la renda i de creació i manteniment de treball autònom, tan important al nostre país, i tan maltractat per les successives administracions espanyoles. El nostre objectiu és contribuir a fer que Europa, i per tant el País Valencià dins d’ella, siga capaç d’un creixement econòmic durador i sostenible, acompanyat d’una millora quantitativa i qualitativa de l’ocupació i d’una major cohesió social.

NOMDEDÉU: PROPOSAREM L’IMPULS DEL PROGRAMA “RESPIR EUROPEU” PER A LES FAMÍLIES AMB PERSONES DISCAPACITADES

18 05 2009

El cap de llista del BLOC-Coalició per Europa proposa també “la reducció de la fiscalitat indirecta en tots aquells productes i serveis que incideixen en la qualitat de vida quotidiana dels discapacitats i les seves famílies”.

El cap de llista del BLOC-Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, s’ha referit “a les persones que pateixen problemes de discapacitació o de dependència, i sobretot a les seues famílies, sobre les qual recau el gran pes de la seua assistència, i que han quedat frustrades davant de les promeses que se’ls van fer quan va ser aprovada la Llei de Dependència i que ara es troben que, el PP per culpa del PSOE, i el PSOE per culpa del PP, tot el que se’ls havia promés s’ha quedat en no res. Al respecte, la nostra Coalició presentarà a l’Europarlament, i buscarà els acords i els aliances necessàries per aprovar-lo, un programa anomenat “Respir Europeu” per a les famílies que tenen persones amb discapacitat o amb dependència, amb l’objectiu de procurar un descans anual per a aquells que permanentment presten atenció a un familiar en aquestes circumstàncies; a més, li proposarem la reducció de la fiscalitat indirecta en tots aquells productes i serveis bàsics pels ciutadans, com per exemple, reducció de l’IVA sobre els productes i serveis de salut i sociosanitaris que incideixen directament en la qualitat de vida quotidiana dels discapacitats i les seues famílies, així com exigirem l’incrementde les desgravacions fiscals per a aquells productes que cobrisquen les seues necessitats bàsiques; i proposarem afavorir una xarxa associativa a nivell europeu de famílies amb persones discapacitades, que permeta un intercanvi d’experiències i coneixements a partir de les quals puguen millorar la qualitat de vida tant de les famílies com dels discapacitats. I vetllarem per tal que tota nova legislació o actuació tant de la Unió com dels estats membres respecte la Convenció Internacional sobre el Drets de les Persones amb Discapacitats.

Nomdedéu ha dit que “els objectius de la nostra acció política són les persones i el seu benestar. Tant el BLOC com els altres grups de la Coalició sempre hem estat especialment sensibles cap a les persones amb discapacitat, com s’ha demostrat allà on hem governat. És cert que s’ha treballat i avançat molt en la seua incorporació a la societat però encara hi ha massa obstacles per a la seua plena integració. Cal anar més enllà. Cal treballar conjuntament amb les persones amb discapacitat, les seues famílies i els professionals per aconseguir la plena integració en una societat més justa i igual. Cap discapacitat s’ha de veure sotmès a condicions desfavorables per la seua situació, perquè no podem afegir als desavantatges que presenta una persona amb discapacitat, aquells que provenen d’una societat que no els tinga en compte”.

EL BLOC PRESENTA LA SEUA IMATGE DE CAMPANYA

18 05 2009

En la vesprada del divendres 15 de maig, els militants del BLOC han assistiren a la presentació de la imatge de campanya per a les eleccions europees del proper 7 de juny. En l’acte, parlà el cap de llista per la formació valencianista, el regidor castellonenc Enric Nomdedéu, qui també va estar acompanyat per la resta de candidats: Amparo Piquer, Teresa García i Jordi Davó.

Enric Nomdedéu explicà a la militància els cinc eixos principals en que se centra el programa del BLOC per a este eleccions i que aglutinen les principals necessitats del País Valencià. L’urbanisme sostenible i el respecte al medi ambient; la necessitat de fer un corredor mediterrani de mercaderies; el reconeixement oficial a Europa de la nostra llengua; la defensa de l’agricultura, la pesca i la ramaderia i les mesures per enfortir la nostra economia i els sistemes productius valencians, són eixos punts que explicà Nomdedéu als militants i simpatitzants del BLOC.

En l’acte també es presentà la nova imatge de campanya, on predomina el color taronja, la imatge dels candidats i les icones d’aspectes que representen l’ideari nacionalista del BLOC. Així mateix, el lema que engloba la imatge és “l’espai valencià de progrés”, que resumix l’ideari de la formació nacionalista, convertida en la “casa gran del valencianisme”.

El secretari general del BLOC, Enric Morera, tancà l’acte amb una repassada a l’actualitat política, una actualitat on la formació nacionalista ha de tindre un paper destacat “vista la situació penosa dels grans partits espanyols amb delegació a València, que són notícia últimament però de succesos i tribunals”. El BLOC és, segons Morera, “l’alternativa a estes polítiques antivalencianes de PP i PSOE i és l’autèntic vot útil del poble valencià”.

NOMDEDÉU: “EXIGIREM A LA UNIÓ EUROPEA UN ESCRICTE CONTROL DELS PRODUCTES AGRARIS QUE S’IMPORTEN DE PAÏSOS TERCERS”

15 05 2009

El cap de llista del BLOC en la Coalició per Europa, Enric Nomdedéu, ha exposat algunes de les línies principals del seu programa agrari i ha declarat que “la nostra candidatura reclama un estricte control fitosanitari als productes que arriben de fora de la Unió, i que suposen una clara competència deslleial als productes agraris i ramaders dels països de la Unió i, per tant, en el nostre cas, a la producció agrària i ramadera valenciana. A més, tenint en compte el caràcter familiar de moltes explotacions, impulsarem mesures de politiques socials que contemplen aquesta realitat, especialment pel que fa a l’accés de la parella a la cotitularitat de l’explotació, a efectes de la seguretat social. I igualment impulsarem des de l’Europarlament la continuïtat de les explotacions agràries i ramaderes, perquè aquestes, més enllà de la seua producció concreta, suposen un benefici per a la societat des del punt de vista de l’equilibri demogràfic i ecològic del territori, per la qual cosa exigirem ajudes per als joves agricultors, per a que puguen continuar el seu treball, així com a la gent que duga a terme la seua activitat en terres amb desavantatge social, ubicades en zones de secà i de muntanya, potenciant el seu finançament i ajuts específics”.

Nomdedéu ha assenyalat que “l’agricultura al País Valencià es desenvolupa cada vegada més a temps parcial, per la qual cosa caldria acabar amb el condicionant d’agricultura a títol principal a l’hora d‘atorgar les ajudes comunitàries. A més, avui l’activitat agrícola és la més regulada i burocratitzada dins de la Unió, i per això cal anar a una profunda revisió de tots els procediments i de la teranyina legislativa que s’ha anat desenvolupant, restablint així l’equilibri entre administració i administrat”.

Finalment, Nomdedéu s’ha referit al tema dels boscos, sobre els quals pensa que “cal donar suport a la diversificació de les activitats al món rural, i en aquest sentit és bàsic aprofitar els recursos naturals del nostre país. Cal estimular la silvicultura com una de les solucions per crear riquesa que revertisca en clar benefici de bona part del nostre territori, alhora que ajudar el seu desenvolupament rural. Per tant, cal promoure l’explotació dels nostres boscos i els del conjunt de la Unió Europea, cal harmonitzar la normativa dels estats membres i promoure la seua transposició a les normatives internes, amb ajudes específiques per al seu desenvolupament”