BLOC de Torrent presenta al·legacions als pressupostos municipals del 2008

29 07 2008

Vicent S. Beguer Miquel, portaveu del grup municipal BLOC-VERDS-PLATAFORMA PER L’HOSPITAL a l’Ajuntament de Torrent, compareix per mitjà del present escrit,

EXPOSA:

Que l’Ajuntament de Torrent va aprovar inicialment en sessió plenària celebrada el passat dia 3 de juliol de 2008 el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2008.

Que en el Butlletí de la Província de València de 11 de juliol de 2008 es publicà l’anunci d’exposició al públic de l’esmentat acord a efectes de presentar reclamacions en el termini de quinze dies a partir de la data de publicació.

Que dins del termini legalment establert i en virtut d’allò que disposen els articles 150 i 151 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, per mitjà del present i en qualitat de veí de Torrent i regidor de l’Ajuntament de Torrent contra l’acord d’aprovació inicial del citat pressupost formula les presents

RECLAMACIONS:

El Pressupost de l’Ajuntament de Torrent de 2008 -l’expressió comptable de les previsions d’ingressos i despeses de l’exercici – té una finalitat com institució jurídica i és la de permetre l’adequació de les previsions de despeses amb la previsió dels ingressos, de tal manera que –amb base en el principi de consignació pressupostària de les obligacions que s’hagen de contraure- no s’assumisquen compromisos de despeses per damunt dels ingressos evitant així les situacions de dèficit i conseqüent endeutament. Amb esta finalitat s’establix, així mateix, una causa de nul·litat específica dels actes administratius, la qual és que els mateixos tinguen consignació pressupostària suficient, si es que comporten obligacions pecuniàries.

En este sentit volem que siguen tingudes en compte les següents reclamacions:

1.    INGRESSOS PER DIVIDENS I PARTICIPACIÓ DE BENEFICIS

El Pressupost General per a l’exercici de 2008 contempla un ingrés per un import de 2.913.886,19 €, a la partida comptable 53613, que justifica com “Beneficis Nous Espais S.A. de l’exercici de 2008”.

Com és obvi, l’exercici de 2008 no ha finalitzat i per tant, la mercantil municipal NETOSA no ha formalitzat cap repartiment de resultats corresponents a l’exercici. Davant esta situació, vaig formular una esmena que va ser debatuda i rebutjada al plenari de 3 de juliol de 2008, d’aprovació inicial, per retirar este ingrés i reduir l’import de les despeses per equilibrar el pressupost.  De fet,  finalitzat el primer semestre de l’any 2008, no hi ha hagut cap informe financer emés per part de la mercantil que indique que les previsions estimatòries de beneficis s’estan acomplint a dia de l’aprovació inicial del Pressupost. Tampoc consta cap voluntat manifestada formalment de fer cap distribució a compte parcial o total dels beneficis estimats per al final de l’exercici.

En l’argumentació facilitada pel regidor d’Hisenda, Sr. Juan J. García Campos, es va adduir que la mercantil NETOSA tenia previst, dins del present exercici, la hipotètica aprovació per part de la Junta General de la mercantil NETOSA de la distribució d’un dividend a compte per l’import íntegre de l’estimació de beneficis aprovada al pressupost de l’esmentat organisme autònom. No figura a l’expedient del pressupost, com hem dit, cap justificació documental emesa per NETOSA de la voluntat de repartir cap dividend a compte.

D’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici de 2008, concretament a la seua Base 11, diu:

1. Podran generar crèdit en l’estat de despeses els següents ingressos de naturalesa no tributària:

a: Aportacions, o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, conjuntament amb l’Ajuntament o amb algun dels seus Organismes Autònoms, despeses de competència local. Serà precís que s’haja produït l’ingrés o, en el seu defecte, que obre a l’expedient l’acord formal de concedir l’aportació.

En el cas que ens ocupa, la mercantil NETOSA ha aprovat el seu pressupost corresponent a l’exercici de 2008 però de cap de les maneres, i no consta a l’expedient del pressupost, ha formalitzat cap acord per distribuir un dividend a compte per l’import de 2.913.886,19 € per cap òrgan d’administració competent amb data anterior a l’aprovació del pressupost.

Fonamentat en esta premissa ha de considerar-se que els Pressupost de l’Ajuntament de Torrent per a 2008, en tant que preveuen uns ingressos per 2.913.886,19 € que han de reputar-se ficticis -l’ingrés provinent de la mercantil Nous Espais S.A. no es pot considerar com a tal en no haver-se produït cap acord formal de distribució de dividend a compte amb anterioritat a l’aprovació inicial-, evidencia una manifesta insuficiència per fer front a les despeses previstes.

No és acceptable des d’un estricte punt de vista legal per a este cas la retenció de  despeses per l’import de 2.913.886,19 € fins que es produisca l’ingrés. És legalment preceptiva, com manen les Bases d’Execució, l’existència prèvia de l’acord de la mercantil NETOSA com a mostra de la voluntat inequívoca de fer efectiva esta aportació per al pressupost de 2008. La manifestació del regidor García Campos no és més que una hipòtesi de bona voluntat, fonamentada en la majoria afí als seus postulats ,que ell suposa en els òrgans que l’han d’aprovar, però que, repetim, ha de ser manifestada formalment. Amb les regles de la democràcia bàsiques, el regidor d’Hisenda no pot suplantar la voluntat per anticipat dels membres del Consell d’Administració o la Junta General o el mateix Ple que compten amb el dret constitucional, encara que sembla fora de lloc manifestar este argument però les circumstàncies obliguen a fer-ho, a reservar la seua voluntat fins el moment de la votació.

En qualsevol cas, és acceptable la reducció de les despeses, esperant a que la mercantil formalitze el dividend a compte si així ho considera oportú i aleshores procedir a una modificació pressupostària per introduir l’ingrés extraordinari.

2.    VENTA DE PATRIMONI PER A INVERSIONS

D’acord amb el Pressupost de l’Ajuntament de Torrent corresponent a l’exercici de 2008 es pretén formalitzar una venda de patrimoni municipal per un import estimat de 5.044.782,77 € (partida 60201 Venda de Patrimoni per a Inversions).

Com en el cas anterior, el qui subscriu va formular una esmena al Pressupost per al seu debat en el ple de 3 de juliol de 2008 que va ser rebutjada. En resum, vaig adduir que no hi ha unida a l’expedient cap informe emés per tècnic competent que manifeste:

a)    L’existència en el Registre de Béns de parcel·les  en possessió de l’Ajuntament de Torrent que es puguen vendre.

b)    La seua naturalesa per determinar si formen part o no del Patrimoni Municipal del Sòl a efectes de les reserves legals en esta matèria.

c)    La seua valoració a efectes de contrastar si per la seua venda es podria determinar que l’ingrés seria suficient per cobrir la previsió pressupostària.

En la contestació feta pel regidor d’Hisenda, en el debat de l’esmena presentada pel meu grup, va indicar, que tot i conéixer quines eren les parcel·les, sense indicar si formaven part actualment i de manera formal del Registre de Béns, no facilità en aquell acte la seua ubicació ni descripció per no afavorir l’especulació immobiliària. Este fet és totalment extemporani i fora de raó en haver-se emprat habitualment per part de l’Ajuntament el mètode de subhasta per a l’alienació de béns patrimonials. Per tant, no hi ha cap motiu que justifique l’ocultació deliberada, en cas d’existència, de la informació sol·licitada i que preceptivament des de qualsevol punt de vista legal, hauria d’acompanyar al Pressupost per garantir que l’ingrés és factible per dos motius:

a)    L’existència de les parcel·les en l’inventari de béns municipal actualment
b)    Que la valoració que figura siga suficient com per garantir l’ingrés esperat per la seua venda.

Les Bases d’Execució indiquen en la seua Base 9, punt 3r que “Els crèdits de l’annex d’inversions, que figuren finançats per ingressos determinats en el mateix, es consideraran disponibles quan s’acredite el reconeixement en ferm dels drets… Amb eixa finalitat es realitzarà un assentament RC (retenció de crèdit) sobre aquells crèdits que serà anul·lat (barrat, RC/) conforme es produisca el reconeixement dels drets.”.

També a la Base 11 es fa referència a que és podran generar crèdits per ingressos quan s’haja produït el reconeixement del dret, quan es tracta de l’alienació de bens municipals.

La relació de parcel·les que conformen el Registre de Béns que es podrien arribar a vendre per a obtindre els recursos esperats per un import de 5.044.782,77 € es fa més necessària encara per a que no siga plena la nul·litat del encàrrec realitzat pel Decret d’Alcaldia 1128, de 22 d’abril de 2008, a la mercantil NETOSA per a la redacció del Pla General, per un import de 1.004.134,96 € més IVA.  En este cas, l’encàrrec es va formular el 22 d’abril de 2008 sense consignació pressupostària ni informe d’Intervenció pertinent, que no obra al nostre entendre a l’expedient, ni cap Pressupost que l’empare.

Caldria preguntar-se en este cas quin sentit tindria fer ús de la previsió de la Base 9, punt 3 perquè la RC/, que ja es va invocar en l’informe de contestacions d’al·legacions al Pressupost de l’exercici de 2004 al nostre grup municipal. En el cas que ara ens ocupa, s’han vulnerat claríssimament les Bases d’Execució i la Llei d’Hisendes Locals.

Les conseqüències de la necessària nul·litat d’este encàrrec pèr falta de consignació pressupostària manifesta suposa que s’hauria de paralitzar immediatament un altre encàrrec fet en el mateix Decret 1128, que tracta del Plan parcial “Safranar”, per un import de 2.100.000 € més IVA. El motius són clars, en no poder-se desenvolupar eixe Pla Parcial si no es disposa de l’instrument superior que és el Pla General que com hem dit, no es podria encarregar fins que s’hagen obtingut els ingressos per venda de patrimoni que l’han de sufragar. Com ja hem dit, una causa de nul·litat específica dels actes administratius, la qual és que els mateixos tinguen consignació pressupostària suficient, si es que comporten obligacions pecuniàries.

L’article 154.5 de la Llei d’Hisendes Locals es ben clar en este aspecte:

5. No podran adquirir-se compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els estadis de despeses, senty nuls de ple dret els acords, resolucions i actes admnistratius que infrigisquen l’expressada norma, sense perjudici de les responsabilitats a les que hi haja lloc”.

Tampoc es podrien dur a terme tot una sèrie d’inversions finançades amb esta venda que caldria informar si han seguit la mateixa línia que la mostrada amb este encàrrec de 22 d’abril de 2008.

Per acabar, la inexistència de les parcel·les en el Registre Béns i la seua utilització per proposar unes inversions justificant el crèdit necessari pot generar responsabilitats de tota classe, fins i tot de caràcter penal, en tots els actors que intervenen en el procés d’elaboració i aprovació del pressupost.

En este sentit, esta reclamació també pretén, si és estimada per la falta real de les parcel·les,  exonerar de qualsevol responsabilitat a totes les persones que intervenen i informen de la regularitat del procés a efectes de possibles d’actuacions que impliquen presumpta prevaricació (els intervinents coneixen perfectament la Llei d’Hisendes Locals) i de falsedat (no existir formalment les parcel·les que es pretenen vendre).

3. SERVEIS OBLIGATORIS

Que pels serveis municipals que es certifique basant-se en els criteris sectorials aplicables i normativa del Pla General d’Ordenació Urbana en vigor, que es complixen amb tots els serveis obligatoris que contempla l’articule 25 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en tota la zona considera com “Urbana Consolidada”, havent d’aprovar-se respecte als Nuclis Urbans de Terme Municipal, a excepció dels urbans (els quals en teoria disposen de tots els serveis urbanístics obligatoris i dotacionals) el conseqüent calendari de  Programa Urbanístic, tenint en compte que des del 26 de gener de 1990 ha transcorregut un termini suficient per a dotar als respectius nuclis de les corresponents dotacions. Per això, no es poden generar despeses voluntàries mentre les necessitats obligatòries no es troben cobertes, tenint també en compte el romanent negatiu resultant de l’exercici 2007.

4. PLA DE SANEJAMENT

Si la pròpia Sra. Alcaldessa reconeix que a resultes del tancament pressupostari de l’exercici 2007, amb anterioritat a la finalització del present exercici 2008, ha de presentar un nou PLA DE SANEJAMENT, aquest grup municipal, considera no ajustat a dret que s’aprove el pressupost del present exercici sense observar el dèficit existent, motivat per a poder sol·licitar els préstec previst, sense fer complir el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les Entitats Locals, per tant el present pressupost ha de ser aprovat conjuntament amb l’enunciat Pla de Sanejament.

És per tot això que

SOL·LICITA:

Que tinga per presentades en temps i forma les presents al·legacions.

Que siguen estimades en les seues pretensions que no són unes altres que la reducció de despeses per evitar així les situacions de dèficit i conseqüent endeutament.

Que siga declarat nul l’encàrrec fet a NETOSA pel Decret d’Alcaldia 1128 en relació al Pla General per no tindre consignació pressupostària.

Que informe del contingut del present escrit a la Secretaria General i a l’Interventor de l’Ajuntament de Torrent i qualsevol persona vinculada a l’expedient per a que es manifesten sobre el seu contingut.

infoBLOC nº 13 d’Alaquàs

29 07 2008

Ja tenim al carrer el número 13 de l’edició impresa de l’infoBLOC d’Alaquàs. Podeu punjar ací per vore’l en format PDF.